MASSAGE & FACIAL

Combo Pacakage

$260
a
60 minute Facial and 60 minute Massage combo package
$260 (normally $285)
Call to book | 970-429-8350
 

Waxing

Brazilian – $75
French Bikini – $50
Bikini – $40
Full leg – $95
1/2 leg – $50
Back – $75
Lip – $20
Brow – $20
Arm – $40
Underarm – $25